SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Splošni  pogoji nagradne igre »MODERNO ZASAJEN VRT«

 1. Organizator nagradne igre »MODERNO ZASAJEN VRT« je podjetj Horti Kult d.o.o., Župančičeva ulica 7, 1230 Domžale (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).
 2. Nagradna igra bo potekala od 26. 5. 2015 (od 12.00 ure), do vključno 9. 6. 2015 (do 12.00 ure) na facebook strani organizatorja nagradne igre.
 3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni podjetija Horti Kult, d.o.o..
 4. V nagradni igri sodeluje udeleženec, ki deli, komentira in všečka objavo o nagradni igri.
 5. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradne igre in se strinja, da bodo njegovi podatki (ime in priimek), če bo izžreban, objavljeni na zidu Facebook strani Horti Kult d.o.o..
 6. Nagrado v nagradni igri podeljuje podjetje Horti Kult d.o.o.. Nagrada: Profesionalni 3D načrt zasaditve vrta v vrednotsi 400€.
 7. Žrebanje nagrad: Nagrajenci se žrebajo 10. 6. 2015.
 8. Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre. Naključni žreb bo potekal s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni  na dan žrebanja preko sporočil na Facebooku.
 9. Nagrajenec bo o prevzemu oziroma korišenju nagrade obveščen preko Facebook profila.
 1. Če nagrajenec v zahtevanem roku ne bo izoristil nagrade, se le ta ne podeli. Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.V kolikor nagrajenec navede nepopolne ali nepravilne osebne podatke ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te splošne pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku pet dni po žrebu nagrade, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
 2. Rezultati nagradne igre so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.
 3. Varovanje osebnih podatkovSodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator nagradne igre kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator nagradne igre sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni, in jih ne sme posredovati drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Organizator nagradne igre posreduje osebne podatke nagrajencev sponzorju glavnih nagrad, zgolj v namen obveščanja in podeljevanja glavnih nagrad nagrajencem. Organizator nagradne igre lahko odgovore, zbrane z nagradno igro uporabi v promocijske namene, vendar zraven ne sme navesti osebnih podatkov udeležencev nagradne igre.
 4. Nagrajenec dovoljuje organizatorju nagradne igre in sponzorju glavnih nagrad objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
 5. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani.
 6. Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov horti.kult@gmail.com.